Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Зміст інформації:

Рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової Ради Косенко Миколи Костянтиновича з 11 листопада 2017 р., прийняте Загальними зборами акцiонерiв емiтента, протокол № 57 вiд 11 листопада 2017 р.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надав. Обiймав посаду заступника директора ТОВ "Будброк". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

Рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової Ради Бутько Руслана Борисовича з 11 листопада 2017 р., прийняте Загальними зборами акцiонерiв емiтента, протокол № 57 вiд 11 листопада 2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надав. Обiймав посади:Заступник директора ТОВ СК "Норма", Директор ТК "Брок", Начальник управлiння по роботi з персоналом ПАТ "АВАНТ БАНК", Директор ТОВ СК "Каре", Провiдний економiст ТОВ "Будброк". Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.