Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Скіфія» (ідентифікаційний код 20945990; місцезнаходження: вул. Шолуденка, 3, офіс 308, м. Київ, 04116; надалі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 11.12.2017 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Шолуденко, 3, офіс 308.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах Товариства відбудеться 11.12.2017 р. з 11 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. Для реєстрації акціонери (їх представники) повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представники акціонерів та юридичним особам – паспорт та доручення (довіреність) на право участі та голосування на загальних зборах, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 24 год. 00 хв. 05.12.2017 р.

Перелік питань порядку денного

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Обрання Головуючого та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Припинення повноважень чинного Голови Правління та обрання нового Голови Правління Товариства.
  4. Внесення змін до Статуту Товариства, щодо порядку обрання Ревізійної комісії (Ревізора).
  5. Припинення повноважень чинного Ревізора та обрання нового Ревізора Товариства.

Акціонери товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за адресою: вул. Шолуденка, 3, офіс 308, м. Київ у робочі дні з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., а у день зборів – за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Радник Голови Правління Цвігун В.А., тел. (044) 230-47-26; 230-47-27.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: skyfia.com.ua.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління Зубарєв В.І.