Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Скіфія» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 20945990, повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 11.11.2017 р. о 12:00 за адресою: м. Київ, вул. Шолуденко, 3 офіс 308, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Розгляд питань та прийняття рішень щодо Наглядової Ради Товариства.

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 10:30; закінчення реєстрації – 11:30.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

До дати проведення Загальних зборів, а також в день проведення зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (Україна, м.Київ, вул. Шолуденко 3, оф. 308). Відповідальна особа – Цвігун Віктор Анатолійович. При реєстрації необхідно мати паспорт або інший документ, який засвідчує особу. Для уповноважених осіб необхідно мати довіреність на право участі в зборах, оформлену згідно законодавства. Для участі у зборах представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах.

Акціонери мають право вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Довідки за телефоном: (044) 230 47 26; 230 47 27

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління Зубарєв В.І.