Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Скіфія» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 20945990, повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 28.04.2014 р. о 12:00 за адресою: м. Київ, вул. Шолуденко, 3 офіс 308, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання членів лічильної комісії.
 2. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Припинення повноважень (звільнення) Головного бухгалтера Товариства.
 4. Призначення Головного бухгалтера Товариства.
 5. Затвердження умов контракту з Головним бухгалтером Товариства.
 6. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Головним бухгалтером Товариства.
 7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту.
 8. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
 10. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
 11. Обрання члена Ревізійної Комісії Товариства.
 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членом Ревізійної комісії.
 13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членом Ревізійної комісії.
 14. Розгляд інших питань Товариства.

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 10:30; закінчення реєстрації – 11:30.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 22.04.2014 року.

До дати проведення Загальних зборів, а також в день проведення зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (Україна, м.Київ, вул. Шолуденко 3, оф. 308). Відповідальна особа - Журавська Ольга Василівна. При реєстрації необхідно мати паспорт або інший документ, який засвідчує особу. Для уповноважених осіб необхідно мати довіреність на право участі в зборах, оформлену згідно законодавства. Для участі у зборах представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах.

Акціонери мають право вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Довідки за телефоном: (044) 230-47-26; 230-47-27

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління Зубарєв В.І.